Aktywizacja zawodowa

Usługa, którą proponujemy, jest skierowana do osób, które wskutek wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą pracować w swoim zawodzie, a są zainteresowane zmianą swojego statusu oraz zależy im na powrocie do aktywności zawodowej.

Dobierzemy takiej osobie doradcę zawodowego, który dokona analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności kandydata, zainteresowań, jak i przygotuje indywidualny plan powrotu do pracy, w tym optymalnej ścieżki szkoleń.

W programie:

  • doradztwo psychologiczne - indywidualna rozmowa lub cykl rozmów pozwalające określić i zniwelować bariery związane ze zmianą zawodu, procesem poszukiwania pracy,
  • doradztwo zawodowe – indywidualna rozmowa lub cykl rozmów obejmujące wywiad kompetencyjny, określające potencjał osobisty i zawodowy Pacjenta, dobór i wykonanie testów określających predyspozycje zawodowe pacjenta,
  • pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy – określenie ścieżek i możliwości znalezienia nowego pracodawcy, przygotowania CV i listu motywacyjnego, wytypowanie potencjalnych pracodawców, szkolenie w zakresie uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego - zaplanowanie kierunku własnego rozwoju zawodowego, dobór i wykonanie testów określających słabe i mocne strony pacjenta, dobór i wskazanie potencjalnych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
  • dobór i finansowanie szkoleń i / lub kursów doszkalających – wskazanie potencjalnych szkoleń, kursów, w których Pacjent może uczestniczyć, wskazanie potencjalnych źródeł ich finansowania,
  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej – usługa obejmująca wstępną diagnozę potrzeb Pacjenta, konsultację nt. profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznesplanu, wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomoc w rejestracji działalności.